Terminologieën

Assistentiewoning termen

Een groep van assistentiewoningen (hierna genoemd GAW): een voorziening die bestaat uit een of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden, huisvesting wordt gegeven en ouderenzorg waarop zij facultatief een beroep kunnen doen; (Overeenkomstig art. 33 Woonzorgdecreet)

Assistentiewoning: een individuele aangepaste woning of wooneenheid waarin de bewoner zelfstandig verblijft en een beroep kan doen op zorg

Beheersinstantie: één of meer personen die een groep van assistentiewoningen vertegenwoordigen en juridisch kunnen verbinden. Zij zorgt voor de dagelijkse leiding van de GAW.

Bewoner: een gebruiker die in een assistentiewoning verblijft

Crisiszorg: een onmiddellijke en aangepaste interventie in geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg moet worden geboden. Deze kan echter niet langer dan 24u duren

Overbruggingszorg: aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verleend, door een zorgverstrekker waarmee de beheersinstantie een overeenkomst heeft afgesloten, in afwachting dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen. Het gaat over een tijdelijke oplossing die veronderstelt dat de bewoner (en familie) moet uitkijken naar een structurele oplossing. In normale omstandigheden zou een tijdspanne van 14 dagen voldoende moeten zijn om reguliere dienstverlening op te starten.

(Overeenkomstig bijlage XVI Groepen van Assistentiewoningen bij het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden, en de subsidieregeling voor woonvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers)

Eigenaar: diegene die het eigendomsrecht [of enig ander zakelijk recht] van de assistentiewoning bezit.

Woonassistent: persoon die er binnen de GAW voor zorgt dat bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten die de sociale netwerkvorming bevorderen. Deze is minstens 1 x per week aanwezig en dagelijks telefonisch bereikbaar binnen de kantooruren.

Terbeschikkingstelling: overeenkomst tussen de eigenaar van een assistentiewoning en de beheersinstantie.

10° Verblijfsovereenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen de beheersinstantie en de bewoner van een assistentiewoning betreffende het genot en de zorg- en dienstverlening.

11° Interne afsprakennota: nota die uiterlijk bij het betreden van de assistentiewoning aan de bewoner wordt bezorgd en oa. volgende afspraken vermeldt: identificatie- en contactgegevens GAW en beheersinstantie, bijzondere verblijfsvoorwaarden, procedure opzegging- & verbreking verblijfsovereenkomst, wijze waarop crisis- en overbruggingszorg wordt georganiseerd, wijze waarop gebruikersraad wordt samengesteld en functioneert, procedure voor behandeling van suggesties, opmerkingen en klachten, verwijzing naar het Agentschap Zorg en Gezondheid, verwijzing naar de toepasselijke erkenningsvoorwaarden.

12° Dagprijs: prijs die door de bewoner of zijn vertegenwoordiger via een maandelijkse factuur aan de beheersinstantie moet betaald worden en die 2 onderdelen omvat nl.:
wooncomponent:
      vast gedeelte van de dagprijs betreffende de vergoeding per dag voor het     genotsrecht van de assistentiewoning en de verzekeringen.
basisdienstencomponent:
      vast gedeelte als vergoeding voor de activiteiten van de woonassistent, het gebruik van het oproepsysteem, de garantie van crisiszorg en overbruggingszorg, met uitz. van de reële kosten van die zorg, en van het gebruik en het onderhoud van de ontmoetings- en gemeenschappelijke delen


13° Facultatieve dienstencomponent: variabel gedeelte welk maandelijks supplementair wordt afgerekend aan de bewoner voor het gebruik dat hij heeft gemaakt van facultatieve diensten aangeboden en georganiseerd door de beheersinstantie vb. warme maaltijd, schoonmaak assistentiewoning,…

Syndicus termen


De definities eigen aan appartementsmede-eigendom:

Statuten: De basisakte en het reglement van mede-eigendom vormen samen de statuten van een gebouw.

Vereniging voor Mede-Eigenaars (VME): een rechtspersoon die wordt opgericht in het kader van een onverdeeldheid (appartementsmede-eigendom) na overschrijving van de statuten op het hypotheekkantoor met als doel het behoud en het beheer van het gebouw.


Syndicus: vertegenwoordigt de VME, oefent het beheer van het gebouw uit en voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit. Hij is de mandataris van de VME.


4°: Basisakte: is een authentieke akte dewelke een beschrijving bevat van het gebouw en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook waarin wordt bepaald welk aandeel in de gemeenschappelijke delen is verbonden aan ieder privatief deel.


Reglement van Mede-Eigendom: dit reglement omvat volgende aspecten:
– beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve  
  en de gemeenschappelijke delen;
– de criteria en berekeningswijze van de verdeling van de gemeenschappelijke lasten;
– regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de
  algemene vergadering;
– wijze van benoeming van de syndicus, omvang van zijn bevoegdheid, , duur van zijn
  mandaat, alsook nadere regels voor de hernieuwing en eventuele opzegging van zijn
  overeenkomst en zijn verplichtingen bij het einde van zijn opdracht;
– bepaling van het tijdstip waarbinnen de jaarlijkse algemene vergadering van mede-eigenaars moet plaatsvinden.